Общи условия за провеждане на теоретични и практически курсове, организирани от „Смайл Галакси“ ООД

Общи условия за провеждане на теоретични и практически курсове, организирани от „Смайл Галакси“ ООД

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да заявите участие в наше събитие или Курс.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. С тези Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори” № 23, ЕИК 201546470, електронна поща: office@usmivki.com, тел: 0889 22 55 01 и Участници, записани за Теоретични и/или Практически Курсове или събития, или комбинация от тях - Теоретико-практически Курсове, организирани от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД. Курсовете може да се водят от български и/или чуждестранни лектори, като темите, форматът, стойността на конкретния Курс или събитие, продължителност и др. се определят единствено и само от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, и се публикуват на Уеб сайта: https://bracescourses.com/;

2. Дейността по организирането и провеждането на Курсове и събития се осъществява само и единствено от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД в гр. Пловдив, хотел SPS, бул. „Освобождение“ №3 или на друго място, определено от дружеството за конкретен Курс;

3. За официални връзки за кореспонденция със „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД се считат:

- телефон: 0889 22 55 01 и 0887 22 55 07;

- електронна поща: office@usmivki.com;

- писмена кореспонденция до адрес: България, гр. Пловдив 4023, бул. „Освобождение“ №3, хотел SPS, офис Смайл Галакси, вътрешен двор;

4. Банковата сметка на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД за превод на Такси за участие в Курсове или събития е: СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД, УниКредит Булбанк АД, гр. Пловдив, IBAN: BG17UNCR70001521182282,
BIC: UNCRBGSF;

5. Участието в ПРАКТИЧЕСКАТА ОРТОДОНТСКА ПРОГРАМА S.M.I.L.E. ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“ се осъществява въз основа на индивидуален договор, сключен между „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД и съответния Участник. Сключването на индивидуални договори по т. 5 се прилага за участие в ПРАКТИЧЕСКАТА ОРТОДОНТСКА ПРОГРАМА S.M.I.L.E. ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“, стартираща от месец юни 2024 г. и се отнася за всяка следваща Програма;

6. Тези Общи условия не противоречат и следва да се разглеждат и тълкуват заедно с Политиката за личните данни, достъпни на Уеб сайта: https://bracescourses.com/.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени в този Раздел от Общите условия по-долу. Следните понятия имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

По смисъла на тези Общи условия изброените понятия се използват със следното значение:

 • ИЗПЪЛНИТЕЛ на Курсове и събития, в различните им разновидности като формат и теми, е „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД;
 • УЧАСТНИК е физическо лице (лекар по дентална медицина, студент по дентална медицина или др.), което ще се обучава в съответен Курс;
 • ВЪЗЛОЖИТЕЛ е физическо или юридическо лице, Участник в Курс или събитие, с който се сключва индивидуален писмен договор за конкретно събитие с определени условия;
 • УЕБ САЙТ – Уеб сайтът се отнася за „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, достъпен от https://bracescourses.com/;
 • ПРОФИЛ или АКАУНТ е уникален потребителски профил на Участник, създаден за достъп до конкретна информация от Уеб сайта, съдържащ и негови лични данни с цел идентификация;
 • КУРС е събитие, структурирано около определена тема с цел предаване на информация или знание. Описание на всеки отделен Курс, лектор/и, изисквания за участие, продължителност (дни, часове), програма, цени с ДДС, отстъпки със съответните срокове и др. условия, начини за запазване на място, банкова сметка за превод на Такса за участие, адрес на провеждане, както и друга информация, специфична за конкретен Курс, се обявяват на Уеб сайта на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД - https://bracescourses.com/. Курсът може да бъде по вид Теоретичен, Практически или Теоретико-практически;
 • ТЕОРЕТИЧЕН КУРС е събитие, чийто формат на представяне на информация е основно презентация с теория, подкрепена с клинични случаи по дадена тема;
 • ПРАКТИЧЕСКИ КУРС е събитие, чийто формат на представяне на информация е основно практическо приложение на знание по дадена тема, посредством типодонти, инструменти и други пособия, чиято цел е максимално симулиране на отделни клинични процедури;
 • ТЕОРЕТИКО-ПРАТИЧЕСКИ КУРС е събитие, чийто формат на представяне на информация е комбинация от теория и практика;
 • ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“ e система от принципи, основана от проф. Уик Алекзандър, Тексас, САЩ, за лечение на ортодонтски проблеми от всякакъв характер чрез система брекети „Alexander“, чието използване в денталната медицина е структурирано в следните медицински учебници: „The 20 Principles of The Alexander Discipline”, „The Alexander Discipline - Long-term Stability“, „The Alexander Discipline - Unusual and Difficult Cases“;
 • ПРАКТИЧЕСКА ОРТОДОНТСКА ПРОГРАМА S.M.I.L.E. ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“ или накратко Програмата/Поредицата дава ясни принципи и конкретни стъпки за провеждане на успешни ортодонтски лечения и дългосрочно стабилни резултати, според Дисциплината „АЛЕКЗАНДЪР“. Програмата се състои от представяне на практически умения и задълбочени знания за ортодонтските лечения с брекети „Alexander“. Знанието е базирано на десетки научни доказателства, на повече от 50 години професионален опит и на проследени резултати до 40 години след лечение. Програмата е структурирана в 5 (пет) Нива, които се реализират в рамките на 5-6 месеца. Всяко Ниво цели овладяването на отделни принципи и техники и надгражда знание върху предходното;
 • НИВО е Практически Курс, част от Програмата;
 • ЗАПИСВАНЕ за Курс/събитие/Ниво включва създаване на потребителски профил на Участника на Уеб сайта, одобрение на кандидата за участие, подписване на индивидуален договор с определените в т. 5 на Раздел I случаи и след успешно заплащане на съответната Такса за участие в избрания Курс/събитие/Ниво;
 • ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ – конкретна такса (парични средства), част от Такса за участие, която Участникът заплаща на Изпълнителя, за да си осигури място за участие в конкретен Курс/събитие/Ниво. Таксата за записване се приспада от Таксата за участие;
 • ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – конкретна Такса в пълен размер (парични средства), която Участник заплаща на Изпълнителя и му дава право да участва в конкретен Курс/събитие/ Ниво;
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ означават правила и условия, които са валидни за всички видове Курсове и събития, организирани от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, относно участия и провеждане, и представляват Споразумение между „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, в качеството му на Изпълнител и записалият се при условията на т. 7 от Раздел III Участник/Възложител.

III. ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТО И ЗАПИСВАНЕ

7. Запазване на място и записване в група за Курс/събитие/Ниво/а от Програмата включва създаване на потребителски профил и активиране от страна на Участника на Уеб сайта на Изпълнителя, където въвежда личните си данни, данни за кореспонденция, данни за фактура, предпочитан вид меню за изхранване по време на Курс, отбелязва дали е съгласен или не за получаване на известия от страна на Изпълнителя за престоящи Курсове/събития или др. съобщения. В своя Профил/Акаунт Участникът потвърждава желанието си да се включи в конкретен Курс след съгласие с Общите условия и отбелязването му. Мястото за участие в групата се счита за запазено след предварително информиране по някой от посочените в т. 3 начини за официални връзки за кореспонденция с Изпълнителя относно наличието на свободни места и след успешно заплащане на Такса за записване (която е част от Таксата за участие) в срок до 5 (пет) работни дни от датата на заявка за участие;

8. Участникът има достъп до конкретен Курс/събитие/Ниво/а след Записване и след успешно заплащане на пълния размер на съответната Такса за участие;

9. Таксите за Курс/събитие/ Ниво/а са посочени на съответната страница на избрания Курс в Уеб сайта. Те се заплащат съгласно Раздел VI от тези Общи Условия;

10. При сключване на писмен индивидуален договор между страните, той се счита за сключен от момента на подписването му от Участника/Възложителя и връщането му на Изпълнителя и успешно заплащане на съответната Такса за записване/Такса за участие в договорения между страните срок.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН, ПРАКТИЧЕСКИ ИЛИ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ИЛИ СЪБИТИЕ

11. Курсовете се провеждат присъствено на територията на гр. Пловдив на адрес: хотел SPS, бул. „Освобождение“ №3 или на друго място, определено от Изпълнителя. Възможно е Курс/събитие/Ниво/а да се провежда и онлайн, като Изпълнителят предоставя нужния достъп чрез линк за включване към платформа за конферентна комуникация;

12. Курсовете са насочени към лекари по дентална медицина и студенти по дентална медицина, които искат да получат теоретични и/или практически знания и умения основно по Дисциплината „Алекзандър“ или други теми от денталната медицина;

13. Учебните материали и консумативи за съответен Курс/събитие/Ниво/а, както и за цялата Програма, се осигуряват от Изпълнителя. По време на Практически Курс е задължително Участникът да си осигури дентални инструменти за съответното свое участие;

14. Дентални инструменти се осигуряват от Изпълнителя единствено и само за Ниво 1 (едно) от Програмата;

15. Учебният план се определя и изготвя от Изпълнителя, съвместно с конкретния/ните лектор/и на даден Курс/събитие/Ниво/а;

16. За Курс/събитие, воден от чуждестранен/ни лектор/и, Изпълнителят осигурява превод от чужд на български език;

17. Датата и часа на провеждане на всеки Курс, продължителност, описание, изисквания, програма са описани в основното меню „Курсове“ на Уеб сайта към всеки Курс/събитие/Ниво;

18. Изпълнителят осигурява изхранване на Участниците по време на присъствено провеждане на Курс/събитие/Ниво, в съответствие с избраното от тях вид меню, при подаване на заявката за участие по т. 7. Видът меню може да се редактира от Участника в Профила си не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди началото на конкретен Курс/събитие/Ниво;

19. След успешно преминаване в неговата цялост на всеки конкретен Курс/събитие/Ниво/а, Участниците получават поименен сертификат, който свидетелства за успешно взето участие;

20. Изпълнителят запазва правото си свободно и по всяко време да преустанови предлагането на определени Курс/събитие/Ниво/а след изпълнение на всички поети вече договорни отношения във връзка със съответния Курс/събитие/Ниво/а;

21. Изпълнителят запазва правото си едностранно да преценява подготовката на всеки кандидат за участие в даден Курс/събитие/Ниво/а чрез провеждане на кратко събеседване с кандидата или по всеки друг начин, който счете за удачен, с цел да бъде максимално полезен за Участника.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКА ОРТОДОНТСКА ПРОГРАМА S.M.I.L.E. ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“

22. Условията за провеждане на Програмата са валидни конкретно за нея и са в допълнение на Условията за провеждане на Курсове според Раздел IV;

23. Програмата се състои от следните 5 (пет) Нива:

Ниво 1 - ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ЗАЛЕПЯНЕ НА БРЕКЕТИ, ПРЪСТЕНИ И ЛИГИРАНЕ НА ДЪГИ;
Ниво 2 - ОРТОДОНТСКИ АНАЛИЗ, ДИАГНОЗА И ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ;
Ниво 3 - ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 2 ДЪЛБОКА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ;
Ниво 4 -
ЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ;
Ниво 5 -
ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 3 ОТВОРЕНА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ.

24. Изпълнителят запазва правото си едностранно да преценява дали Участник да се включи в Ниво 3 (три) без да е преминал Ниво 1 (едно) и/или 2 (две), както и Участник да се включи в Ниво 4 (четири) и/или 5 (пет), но при задължително условие той да е успешно завършил Ниво 3 (три);

25. Участник, записан за цялата Програма от 5 (пет) Нива може да отложи Ниво/а, поради форсмажорни обстоятелства или заболяване на Участника, като в това/тези Ниво/а Участникът може да бъде включен единствено в следваща обявена на Уеб сайта Програма. В случай на актуализирана цена на Ниво/а от тази следваща Програмата, Участникът заплаща или доплаща до актуалната цена, към момента на участието му в даденото/ните Ниво/а. В случай на невъзможност на Изпълнителя да осигури следваща Програма, Таксата/сите за участие се възстановяват на Участника според Раздел VI, VII и VIII.

VI. ТАКСИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОТСТЪПКИ

26. Изпълнителят запазва правото си да предлага или не отстъпка „Ранно записване“ при спазване на определен срок за заплащане преди провеждането на конкретен Курс/събитие, Програма или Ниво от Програма;

27. Изпълнителят запазва правото си да предлага или не допълнителни отстъпки в зависимост от Курса или Събитието, броя на Курсове, закупени наведнъж, броя участници и др. условия. За повече информация относно възможни актуални отстъпки, Участникът следва да посети Уеб сайта или да се свърже с Изпълнителя по някой от официалните връзки за комуникация;

28. Таксите за Курс/събитие/ Ниво/а са посочени в Уеб сайта в меню „Курсове“, заедно с възможните отстъпки със срокове и условия или по електронна поща. За да ползва какъвто и да е вид отстъпка, Участникът трябва да заплати Такса за записване, която е част от Таксата за участие за съответния Курс/събитие/Ниво/а;

29. Таксите за цялата Програма, която се състои от 5 (пет) Нива, може да бъде заплатена наведнъж с отстъпка „Пакет“ от редовната цена до дата, обявена на Уеб сайта. При заплащане на Таксата за участие за всяко едно от петте Нива поотделно на Програмата, Участникът също може да ползва определена отстъпка, ако извърши плащането до посочения в Уеб сайта срок. Изпълнителят запазва правото да предложи или не индивидуална отстъпка при заплащане наведнъж на 3 (три) Нива от Програмата до определен срок;

30. Изпълнителят запазва правото си да предложи или не след датата за плащане наведнъж на цялата Програма, отстъпка за всички Нива от Програмата, в определен процент, наречена „Ваучер“. Тази отстъпка се предоставя на Участници, завършили успешно всички Нива от Програмата, с цел да я преотстъпят на потенциални Участници в предстояща Програмата, независимо дали се записват на всички Нива наведнъж или на някое от Нивата. Тази отстъпка важи само при предварително заплатена Такса за записване за цялата Програма или за избрани Нива от Програмата. Тази отстъпка е еднократна и се прилага в допълнение след вече направени отстъпки „Ранно записване“, ако има такива, и не се комбинира с други отстъпки. Валидността на тази отстъпка е до датата, посочена на конкретния ваучер. В случай че Участникът записан за конкретно Ниво ползва тази отстъпка „Ваучер“, но се наложи да прехвърли това Ниво в следваща Програма, независимо от причината, отстъпката няма да е валидна. Отстъпката „Ваучер“ важи само и единствено за Програмата, за която е издаден;

31. Втори или всеки следващ записан Участник от една и съща дентална практика има право да получи отстъпка „Втори участник“ от 5% (пет на сто) от Таксата за участие в Нива от Програмата, ако се включи в едно или повече Нива от Програмата едновременно с първия записан Участник или в срок до 1 (една) година от завършването на цяла Програма от първия Участник от същата дентална практика. Тази отстъпка е еднократна и се прилага в допълнение след вече направена отстъпка „Пакет“ или „Ранно записване“, ако има такива. Тази отстъпка „Втори участник“ важи само и единствено за Програмата и не се комбинира с други отстъпки;

32. При попълване на потребителски профил, Участникът посочва данните, с които иска да му бъде издадена фактура за стойността на Курса/Събитието/Нивото;

33. Таксата за записване в Ниво/а от Програмата може да бъде платена по банкова сметка на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, на място в брой в офиса на Изпълнителя, както и през виртуален ПОС терминал от потребителския профил на Участник;

34. Таксата за участие в пълен размер или остатък за доплащане до пълен размер на Таксата за участие за съответен Курс/събитие/Ниво/а може да бъде платена по банкова сметка на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД и/или на място в брой в офиса на Изпълнителя;

35. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД си запазва правото да прави едностранни промени в Таксите на Курсове/Събития/Ниво/а, които се обявяват по реда на т. 28, Раздел VI. Промените не се отнасят до вече сключени индивидуални договори за Нива от Програмата с Участник.

VII. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС/СЪБИТИЕ ИЛИ НИВО/А ОТ ПРОГРАМА ПРЕДИ НАЧАЛОТО МУ/ИМ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИКА

36. При отказ от участие или невъзможност за участие в конкретен Курс/събитие/Ниво/а от Програма от страна на Участника, който е заплатил част или пълен размер на Такса за участие, е задължително да изпрати Заявление в писмен вид, посочвайки причината – по имейл или по поща;

37. Относно Теоретичен или Теоретико-пратически  Курс/събитие:

37.1. Случаи в „ЗЕЛЕН ПЕРИОД“ - при отказ от участие или невъзможност за участие, независимо от причината, в конкретен Теоретичен или Теоретико-пратически Курс/събитие от страна на Участника до 7 (седем) календарни дни преди началото му, Изпълнителят възстановява цялата внесена сума за Такса за записване и други суми, заплатени за Такса за участие от Участника до момента на отказа;

37.2. Случаи в „ЧЕРВЕН ПЕРИОД“ - при отказ от участие или невъзможност за участие, независимо от причината,  в конкретен Теоретичен или Теоретико-пратически Курс/събитие от страна на Участника в срок по-малък от 7 (седем) календарни дни преди началото му, Изпълнителят задържа 100% (сто на сто) от сумата за Такса за записване и възстановява други суми, заплатени за Такса за участие от Участника до момента на отказа;

38. Относно Практически Курс/събитие:

38.1. Случаи в „ЗЕЛЕН ПЕРИОД“ - при отказ от участие или невъзможност за участие, независимо от причината, в конкретен Практически Курс/събитие от страна на Участника до 21 (двадесет и един) дни преди началото му, Изпълнителят възстановява 100% (сто на сто) от внесена сума за Такса за записване и Такса за участие, заплатени до момента на отказа;

38.2. Случаи в „ОРАНЖЕВ ПЕРИОД“ - при отказ от участие или невъзможност за участие, независимо от причината, в конкретен Практически Курс/събитие от страна на Участника до 14 (четиринадесет) дни преди началото му, Изпълнителят задържа 100% (сто на сто) от внесената Такса за записване и възстановява други суми, заплатени за Такса за участие от Участника до момента на отказа;

38.3. Случаи в „ЧЕРВЕН ПЕРИОД“ - при отказ от участие или невъзможност за участие, независимо от причината, в конкретен Практически Курс/събитие от страна на Участника в срок по-малък от 14 (четиринадесет) дни преди началото му, Изпълнителят задържа 50% (петдесет на сто) от всички внесени суми за Такса за участие, но не по-малко от 100% (сто на сто) от внесената Такса за записване;

39. Относно Ниво/а от Програмата:

39.1. Прехвърляне в следваща Програма - при невъзможност за участие, независимо от причината, в което и да е Ниво/а от една Програма, Участникът изпраща писмено Заявление по имейл или поща и той има право еднократно да прехвърли участието си в Ниво/а със съответната Такса/и за участие, заплатена/и от него, в следваща обявена Програма. В този случай, ако Таксата/сите за участие в новата Програма е/са по-висока/и, следва Участникът да доплати разликата. От значение за възстановяване на суми или не е периодът, в който е заявено желание за прехвърляне на Ниво/а, както и периодът, в който Участникът повторно заяви невъзможност да се включи във вече прехвърлено Ниво:

39.1.1. „ЗЕЛЕН ПЕРИОД“ – В случай че Изпълнителят получи писмено Заявление от Участник, че желае да прехвърли Ниво или, че е в повторна невъзможност да се включи във вече прехвърлено Ниво до 21 (двадесет и един) дни преди началото му;

39.1.2. „ОРАНЖЕВ ПЕРИОД“ – В случай че Изпълнителят получи писмено Заявление от Участник, че желае да прехвърли Ниво или, че е в повторна невъзможност да се включи във вече прехвърлено Ниво до 14 (четиринадесет) дни преди началото му;

39.1.3. „ЧЕРВЕН ПЕРИОД“ – В случай че Изпълнителят получи писмено Заявление от Участник, че желае да прехвърли Ниво или, че е в повторна невъзможност да се включи във вече прехвърлено Ниво в срок по-малък от 14 (четиринадесет) дни преди началото му;

39.2. В случай на повторна невъзможност на Участник да се включи във вече прехвърлено Ниво, се счита за валиден периодът, който е по-къс между провеждането на първоначалното записано Ниво и провеждането на прехвъленото Ниво от следваща Програма. Например, ако Участникът е прехвърлил Ниво по време на „ОРАНЖЕВ ПЕРИОД“ (до 14 (четиринадесет) дни преди началото му), но е в невъзможност да се включи или откаже да се включи във вече прехвърленото Ниво по време на „ЗЕЛЕН ПЕРИОД“ (до 21 (двадесет и един) дни преди началото му), за валидни се вземат критериите за възстановяване или не на суми за Такса за участие на „ОРАНЖЕВИЯ ПЕРИОД“;

39.2.1. „ЗЕЛЕН ПЕРИОД“ – Изпълнителят възстановява 100% от внесена сума за Такса за записване и Такса за участие, заплатени до момента на отказа;

39.3.2. „ОРАНЖЕВ ПЕРИОД“ - Изпълнителят задържа 100% от внесената Такса за записване и възстановява останали суми заплатени за Такса за участие, ако има такива;

39.3.3. „ЧЕРВЕН ПЕРИОД“ - Изпълнителят задържа 50% (петдесет на сто) от всички внесени суми за Такса за участие, но не по-малко от 100% (сто на сто) от внесената Такса за записване;

40. В случай, че Участник премине Ниво 1 (едно) от Програмата и е в хипотезата на т. 47 от тези Общи условия, и е заплатил пълния размер на Такса за участие в цялата Програма, следва Изпълнителят да възстанови 100% (сто процента) от всички внесени суми за Такса за участие в съответната Програма.

41. В случай, че Участник е заплатил цялата сума за Такса за участие в Програма с отстъпка „Пакет“ и се откаже от участие, от което и да е Ниво, сумата за възстановяване се изчислява по реда на т. 36, т. 37, т. 38, т. 39, т.40 и техните подточки от тези Общи условия относно конкретното отказано Ниво и сбора на Таксите за участие с отстъпка за „Ранно записване“ на непосетените Нива от Програмата;

42. Срокът за възстановяване на сума за Такса за участие на Участник е до 14 (четиринадесет) работни дни от подаване на писмено Заявление за отказ или невъзможност от участие.

VIII. ОТСЪСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА КУРС/СЪБИТИЕ ИЛИ НИВО ОТ ПРОГРАМА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИКА

43. При отсъствие от Теоретичен Курс и Теоретико-практически Курс от страна на Участника, независимо от причината, влиза в сила т. 37.2. от Раздел VII на тези Общи условия;

44. При отсъствие от Практически Курс от страна на Участника, независимо от причината, влиза в сила т. 38.3. от Раздел VII на тези Общи условия;

45. При отсъсвие от Ниво от Програма от страна на Участника, независимо от причината, влизат в сила т. 39.1. или т. 39.3.3.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В КУРС/СЪБИТИЕ/НИВО ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

46. Участие на Участник в Курс/събитие/Ниво/а може да бъде прекратено от страна на Изпълнителя в следните случаи:

46.1. Изпълнителят има правото да прекрати участие на Участник, който има поведение, с което пречи на протичането на процеса по време на Курс/събитие/Ниво/а, без да дължи на Участника връщане на заплатената от него Такса за участие;

46.2. При забавяне или неплащане в срок на вноски по Такса за участие за конкретен Курс/събитие/Ниво/а, според индивидуалния договор и Общите условия, Изпълнителят има правото да прекрати участието на неизправната страна;

46.3. Ако до датата, обявена за начало на Курс/събитие/Ниво/а, не се съберат достатъчно записали се Участници, според естеството на формата, Изпълнителят си запазва правото да предложи на Участника да отложи започването на Курса/Събитието/Нивото/та за следващи дати, за които изрично информира писмено Участника. Ако за тези следващи дати не се сформира достатъчно голяма група, Изпълнителят отменя обявения Курс/събитие/Ниво/а и предлага на записалия се Участник възстановяване в пълен размер на заплатената от него Такса за участие. В случай на несъгласие от страна на Участника да се включи в сформирана нова група, Изпълнителят възстановява пълния размер на заплатената Такса за участие от Участника;

47. Участникът има право след преминаване на Ниво 1 (едно) от Програмата, до 24 часа да подаде писмено Заявление да му бъде върната заплатената Такса за участие на 100% (сто процента), ако това конкретно Ниво е нямало стойност за него, като посочи конкретната причина за това. В този случай Изпълнителят си запазва правото на преценка за достъп на Участника до други бъдещи Курсове/Събития/Ниво/а, свързани с ортодонтията, с оглед липсата на интерес и полза за Участника.

X. Сертификат

48. Всеки участник, успешно преминал и завършил Курс/събитие/Ниво/а в неговата цялост, получава Сертификат за успешно преминаване, подписан от съответния/те лектор/и.

XI. Защита на лични данни

49. Изпълнителят е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство – Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.;

50. С приемане на настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е информиран, че предоставените лични данни, ще бъдат обработвани от Изпълнителя само за целите на изпълнение на правата и задълженията, описани в тези Общи условия, в индивидуалните договори по т. 5 от Раздел I, за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Изпълнителя, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на Участника, за целите на легитимните интереси на Изпълнителя;

51. С приемане на настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е запознат с Политиката за поверителност на личните данни на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, публикувана на Уеб сайта.

52. Изпълнителят се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни;

53. Участникът декларира, че е запознат с правата си по отношение на предоставените от него лични данни, а именно: право на достъп, право на коригиране на неточни или непълни данни, право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679, право на ограничение на обработването, право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679, право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679, право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

54. Горните права могат да бъдат упражнени от Участника чрез отправено искане до Изпълнителя (писмено или по електронен път), което следва да е конкретно;

56. Изпълнителят и Участникът се задължават да не разкриват на трети лица личните данни и информацията, получена при или по повод провеждането и участието във всички Курсове/събития/Ниво/а, освен в предвидените от закона, договора или тези Общи условия случаи.

57. С приемане на настоящите Общи условия, се счита, че Участниците във всички Курсове/събития/Ниво/а, организирани от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, са уведомени и приемат, че от страна на Изпълнителят се извършва фото- и видеозаснемане. Участниците изразяват съгласието си да бъдат заснемани при попълването на заявката за участие. В случай, че Участникът не желае да бъде заснеман по време на провеждания Курсове/събития/Ниво/а попълва предварително изрично писмено заявление за несъгласие.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

58. Във връзка и по повод на Курс/събитие/Ниво от Програма, всеки Участник има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, търговски марки и други подобни (накратко „Материали/те“);

58.1. Материалите, които се ползват в Курс/събитие/Ниво от Програма са защитени от авторското право и сходните му права и Участникът може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно участието си в Курс/събитие/Ниво, провеждани от Изпълнителя;

58.2. Участникът декларира, че е съгласен за срока на провеждания Курс/събитие/Ниво, както и след неговото приключване, да спазва конфиденциалността на поверената му от Изпълнителя или другите участници информация с изключение на случаите, когато разкриването на тази информация е разрешено или изискуемо от закона. Конфиденциалната информация включва всякаква информация, която би могла да бъде използвана от конкурентите или би нанесла вреда на Изпълнителя и неговите клиенти, ако бъде разкрита.

58.3. Участникът в Курс/събитие/Ниво, декларира, че е съгласен да не разгласява посоченото в предходните точки, съставляващо търговска и служебна тайна, по смисъла на §1, т.9. от Закона за защита на конкуренцията („Производствена или търговска тайна“ са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки);

58.4. Участникът в Курс/събитие/Ниво декларира, че няма да провежда нелоялна конкурентна дейност, ще опазва фирмените тайни и доброто име на дружеството „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, като няма да извършва стопанска дейност за своя или чужда сметка със същия предмет на дейността на Изпълнителя, както по време на правоотношенията с него, така и след неговото прекратяване.

XIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

59. Предложения, жалби и заявления могат да бъдат подадени в офиса на Изпълнителя, както и на електронната му поща. Подадените предложения, жалби или заявления се разглеждат и решават от Изпълнителя не по-късно от 20 (двадесет) работни дни от получаването им;

59.1. Общите условия се утвърждават от Управителя на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД и обвързват Участниците във всички Курсове/Събития/Ниво/а само при изричното им приемане от тяхна страна.

59.2. Изпълнителят има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия, като уведомява участника за всяко изменение в Общите условия  в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочена от него електронна поща, както и ги публикува в Уеб сайта и ги поставя на подходящо общодостъпно място в офиса си;

59.3. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Участникът може да се откаже от Курсовете/събитията/Нивата, вкл. и да прекрати индивидуалния договор, сключен в определените в т. 5 на Раздел I случаи, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Настоящият текст не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт или в изпълнение на нормативно определено в законодателството на РБ и на ЕС задължение, приложимо спрямо „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД;

59.4. Участникът упражнява правото си по т. 59.3., като изпраща до „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия;

59.5. Измененията в Общите условия обвързват Участника в Курсове/Събития/Нива, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 59.2 и не е упражнил правото си по т. 59.3 и т. 59.4 от този Раздел XIII.

Тези Общи условия влизат в сила за от 01.01.2024 г.

Всички участници, включени в различни Курсове/събития/Ниво/а, преди 01.01.2024 г. ще бъдат уведомени за Общите правила по електронна поща и при изразено от тяхна страна съгласие ще продължат участието си в съответните Курсове/събития/ Нива.

Този сайт използва бисквитки за по-добро сърфиране. Повече за Поверителност на личните данни и използването на бисквитки.

Съгласен съм