Политика за поверителност и защита на личните данни. Използване на бисквитки (Cookies)

Политика за поверителност и защита на личните данни. Използване на бисквитки (Cookies)

I ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, регистрирано съгласно законите на Република България и воисано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, с ЕИК 201546470, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори” № 23, електронна поща: office@usmivki.com, тел: 0889 22 55 01, с Управител д-р Иван Георгиев Горялов, представлявано от Силвана Радостинова Горялова по силата на Пълномощно №7174/27.10.2023 г., при нотариус №457, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента/ът”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД организира и провежда Теоретични и/или Практически Курсове или събития, или комбинация от тях - Теоретико-практически Курсове, обучение в ПРАКТИЧЕСКА ОРТОДОНТСКА ПРОГРАМА S.M.I.L.E. ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“ за лекари по дентална медицина, студент по дентална медицина или др. (нар. в този документ най-общо „събития“).

За участниците в събитията е на разположение функционална възможност за създаване на  ПРОФИЛ или АКАУНТ, който е уникален потребителски профил на Участник, създаден за достъп до конкретна информация от Уеб сайта: https://bracescourses.com/, съдържащ и негови лични данни с цел идентификация.


Данни за контакт със „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД:

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори” № 23, ЕИК 201546470, електронна поща: office@usmivki.com, тел: 0889 22 55 01, с Управител д-р Иван Георгиев Горялов, представлявано от Силвана Радостинова Горялова по силата на Пълномощно №7174/27.10.2023 г., при нотариус №457, Уеб сайта: https://bracescourses.com/.

За официални връзки за кореспонденция със „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД се считат:

- телефон: 0889 22 55 01 и 0887 22 55 07;

- електронна поща: office@usmivki.com;

- писмена кореспонденция до адрес: България, гр. Пловдив 4023, бул. „Освобождение“ №3, хотел SPS, офис Смайл Галакси, вътрешен двор.


За целите на тази Политика за поверителност и защита на личните данни, накратко Политика/та, за „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД се използва и термина Администратор, а за Участник се подразбира и субект на лични данни


II. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни съгласно Регламента представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и т.н.

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


III. ЦЕЛ

Настоящата Политика е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Администратора по чл. 13 и чл. 14 от Регламента и има за цел да Ви информира за принципите и начина, по който Администраторът обработва лични данни, в качеството си на такъв, вида данни, които ще събира и обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се събират и обработват. В случай че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Администратора на посочените в Раздел I по-горе данни за контакт.


IV. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ

Защитата на личните данни е основно човешко право, съгласно чл. 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. От своя страна, Администраторът счита, че поверителността, защитата и неприкосновеността на Вашата лична информация е приоритет, като се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на личните данни. Администраторът не продава лични данни, събрани от последния на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД. Администраторът обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД. При събиране и обработване на лични данни Администратора спазва следните принципи, заложени в чл. 5 от Регламента:

–       Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

–       Събиране за конкретни легитимни цели, без по-нататъшно обработване по начини, несъвместими с тези цели;

–       Ограничение, точност и поддържане в актуален вид на данните;

–       Идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите;

–       Подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.

Администраторът обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).


V. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.

1. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД събира лични данни, свързани с осъществяваната дейност: име, презиме и фамилия, ЕГН, адрес по лична карта, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл, професионална квалификация, месторабота, данни за фактура, имена на български и английски език за сертификати, вид меню за изхранване по време на събитие, хранителни алергии, данни, необходими за създаване на уникален профил на участник в събитията, организирани от дружеството, както и във връзка със сключваните за предоставяните услуги договори. Във връзка с изброеното Администраторът обработва и защитава личните данни събрани при изпълнение на дейността си законно и целесъобразно, съгласно целите, за които данните се събират и/или са събрани.

Личните данни на участниците в събитията се събират на доброволна основа, с изразено от Вас съгласие и приемане на Общите условия, публикувани на Уеб сайта: https://bracescourses.com/ и/или с подписване на Индивидуален договор за участие в ПРАКТИЧЕСКАТА ОРТОДОНТСКА ПРОГРАМА S.M.I.L.E. ПО ДИСЦИПЛИНАТА АЛЕКЗАНДЪР, с оглед заявеното от Вас желание да участвате в организираните от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД събития.

2. Видовете лични данни се събират и обработват по следния начин:

2.1. чрез Уеб сайта: https://bracescourses.com/;

2.2. посредством изпращане на електронно съобщение до посочения на уебстраницата имейл адрес за контакти;

2.3. чрез социална мрежа/поддържана онлайн платформа, собственост на и/или управлявана по възлагане от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, Facebook: Брекети Алекзандър Instagram: bracecourses, посредством изпращане на електронно съобщение съобразно приложимите комуникационни канали там;

2.4. чрез телефонно обаждане на посочените в електронните сайтове и/или посочените в социална мрежа телефон/и за връзка;

2.5. чрез директно посещение на участник в офиса на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД;

3. След попълване на регистрационната форма от участниците и получаването ѝ от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, личните данни се събират и обработват във връзка със законното и целесъобразно изпълнение на дейността на Администратора, съгласно целите, за които данните се събират и/или са събрани.

3.1.     За събитията, за които се сключва Индивидуален договор, след попълване на регистрационната форма, се изпраща Индивидуален договор на участника. След сключването на договора, данните се обработват в качеството Ви на страна по този договор и във връзка с изпълнението на задълженията на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД по него. Предоставянето на тези данни позволява да се идентифицира съответното лице като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него. Трите имена, единният граждански номер и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай че дадено лице откаже да ги предостави, „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД няма да може да сключи договор. В процеса на сключване на договори може да се обработват и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. За да се изпълняват сключените договори е необходимо Администраторът да обработва личните данни на лицата, с които са сключени.

3.2. Администраторът обработва лични данни, когато е необходимо, за да упражнява правата си по сключените договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Възможно е да се наложи по закон, при съдебен /арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Администраторът да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи. В тези случаи обработването на лични данни е в изпълнение на законово задължение на Администратора. Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Администратора.

3.3. Администраторът обработва лични данни, когато съгласно приложимото законодателство има задължение да предоставя информация на компетентни органи. Обработват се лични данни, за изпълнение на задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство - данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

3.4. В случай че участникът даде своето изрично съгласие, чрез приемане на Общите правила (следва да бъде разбирано, както в случай на съгласие, изразено с регистарционната форма, така и в случай на съгласие чрез електронно подписване на документи) за извършване на снимков и/или видео материал от проовеждане на събитие в обекта на Администратора, то участникът би могъл да попадне в публикация на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД в социалните мрежи и/или Уеб сайта му. В тези случаи основанието за събиране и обработване на тези лични данни е изрично съгласие, изразено при подаване на заявката. При несъгласие за извършване на снимков или видео материал от провеждане на събитие, участникът попълва изрична Декларация, съгласно т. 57 от Общите условия за провеждане на теоретични и практически курсове, организирани от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД.

3.5. Администраторът съхранява и обработва имейл адреса, телефонения номер и имената на участниците, за да изпраща напомняния, свързани със заплащане на услуги и друга информация, с изпълнението на задълженията на страните по индивидуалните договори, както и да уведомява във връзка с промоции, промяна на условия, настъпили форсмажорни или други обстоятелства.

3.6. В случай че се откажете от участие в събитие или с Вас не бъде подписан Индивидуален договор за участие в събитие, за което е подадена заявка за регистрация, Администраторът ще запази имената, имейл адреса, телефона, за да Ви изпращаме покани за участие в предстоящи събития, предлагани от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, други новини за дейността ни, както и актуална маркетингова информация за специални промоционални инициативи и условия. Останалите данни, за които няма законово или договорно основание за съхраняването им, ще бъдат изтрити от Администратора.

3.7. В обекта, в който Администраторът реализира дейността си, осъществява видеонаблюдение, с цел охрана, превенция и сигурност, като в изпълнение на Регламента и ЗЗЛД, Администраторът изрично е обозначил тази информация на видни места в и пред обекта. В тези случаи, Администраторът събира и обработва следните лични данни: видеообраз на участник/клиент/посетител. Осъществяването на видеонаблюдение в сградата се извършва на основание легитимен интерес, като целта е предотвратяване на неправомерни действия на участник/клиент/посетител, в т.ч., но не изчерпателно: сигурност в обекта на Администратора за участник/клиент/посетител, опазване на целостта на имуществото, собственост на Администратора, както и други.


VI. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на Администратора, както и всички съдоговорители на Администратора, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни, съгласно Регламента и ЗЗДЛ.

За случаите, в които Администраторът предоставя лични данни на трети лица, Администраторът прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, Закона за защита на личните данни и във Вътрешни правила за защита на личните данни.

Данните се съхраняват и обработват и в уеб-базираната програмна система в сайта https://bracescourses.com – „Вход“, с контрол на достъп чрез потребителско име и парола.

Сайтът https://bracescourses.com се базира на сървър на СуперХостинг.БГ ООД.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, предприети от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, може да получите от обработващите личните данни, като отправите въпросите си на адрес: office@usmivki.com.


VII. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Администраторът спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно и задължително за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

След изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България, включително законоустановените изисквания за архивиране на документация, Администраторът изтрива и заличава личните данни, свързани:

–       с направени запитвания, отправени въпроси, подадени заявки, жалби и други чрез контактната форма на електронните сайтове, по и-мейл и/или чрез осъществена друга връзка в електронна платформа;

–       при изпълнение на административната му и оперативна дейност.


VIII. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от участниците в провежданите от дружеството събития.

8.1. На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или да ползват данните извън нашите инструкции, да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

8.2. В случай на предаване на данни, „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да ви идентифицират като личност, да се свързват с вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени.

8.3. На трети страни/партньори ще бъде разрешено да получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име, като те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД за поверителност, както и на приложимите закони за защита на данните.

8.4. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

8.5. Вашите лични данни могат да се прехвърлят и/или преработват извън страната, за страни, които може да нямат същите закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита като на страни в рамките на Европейския съюз. Всички такива прехвърляния трябва единствено да бъдат направени в съответствие с тази политиката за поверителност на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД и съответното действащо законодателство и Администраторът се ангажираме да поддържа същото ниво на защита на личните Ви данни, еквивалентно на защитата предлагана в рамките на европейското законодателство.


IX. ПРАВА СУБЕКТИТЕ, ПРЕДОСТАВИЛИ ЛИЧНИ ДАННИ.

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време:

9.1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

9.2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

9.3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от Администратора, са неточни, можете да поискате да се коригират.

9.4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Администраторът ще ги изтрие в разумен срок, веднага след като се увери, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

9.5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи - напр. при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др. - Вие имате право да поискате Администраторът да ограничи обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

9.6. Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, Администраторът ще преда или прехвърли данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

9.7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

9.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране. Към настоящия момент „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД осъществява и автоматизирано обработване на данни, включително профилиране.

Наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да изложите гледната си точка и право да оспорите решението.

9.9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.


Комисията за защита на личните данни: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg.


Администраторът може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за Администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.


X. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно Политиката като подадат искане на упражняване на съответното право.

10.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

–       по електронен път на следния имейл адрес: office@usmivki.com;

–       писмена кореспонденция по пощата до адрес: България, гр. Пловдив 4023, бул. „Освобождение“ №3, хотел SPS, офис Смайл Галакси, вътрешен двор;

–       на място, в офиса на Администратора, на адрес: България, гр. Пловдив 4023, бул. „Освобождение“ №3, хотел SPS, офис Смайл Галакси, вътрешен двор.

10.3. Искането до Администратора за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

–       Идентификация на лицето – три имена;

–       Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

–       Искане – описание на искането.

10.4. Администраторът предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

10.5. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на искането от определено лице. Администраторът информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

10.6. Администраторът не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

10.7. Администраторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация (например ЕГН), необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искане е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.


XI. ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

11.1. Администраторът и субектите, предоставили личните си данни приемат, че електронен подпис, поставен върху електронен вариант на документ и/или върху всички и всякакви други документи по повод и във връзка с отношенията помежду им, без да е необходимо тяхното разпечатване на хартиен носител, вкл. и с изписването на имената им в и/или под имейл кореспонденция, ще имат силата на саморъчен подпис в отношенията помежду им по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) във връзка с чл. 3, 10, 11, 12 във връзка с чл. 26 от Регламент (ЕС) №910/2014 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

11.2. Администраторът и субектите, предоставили личните си данни приемат, че извършено подписване чрез електронен подпис, вкл., но не само квалифициран и/или усъвършенставан електронен подпис ще имат сила на саморъчен подпис в отношенията помежду им по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ във връзка с чл. 3, 10, 11, 12 във връзка с чл. 26 от Регламент (ЕС) №910/2014 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

11.3. Администраторът и субектите, предоставили личните си данни приемат, че извършеното електронно подписване посредством сертифицирани системи за електронно посписване, вкл., но не само и такива софтуерни системи и/или приложения, инсталирани на устройства, ползвани от Администратора или негови служители, трансформира собственосръчния електронен подпис на клиента/участника/посетителя в цифрово графично изображение и го интегрира в структурата на електронните документи „PDF“ и ще имат силата на саморъчен подпис в отношенията помежду им по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ във връзка с чл. 3, 10, 11, 12 във връзка с чл. 26 от Регламент (ЕС) №910/2014 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

11.4. Оригиналният електронен документ се съхранява в базата данни на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД и не може да бъде редактиран и модифициран. В случай че субектите, предоставили лични данни желаят, могат да получат копие от документа на посочен от тях имейл адрес или на хартиен носител.


XII. ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

12.1. Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя/те (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

12.2. Интернет страницата на Администратора използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на Администратора, както и когато потребителят продължи да използва сайта на последния. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на Администратора.

12.3. Интернет страницата на Администратора може да използва както бисквитки на Администратора (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на Администратора към даден момент може да използва следните видове бисквитки на Администратора (First Party Cookies) за следните цели:

• Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.

• Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За Администратора е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на Администратора да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

• Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на Администратора да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

12.4. Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на Администратора изтичат и се изтриват автоматично до 1 година.

12.5. С влизането на сайта на Администратора и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на Администратора да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на Администратора могат да станат недостъпни или неналични. Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

12.6. Администраторът не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уеб сайта при съответния потребител.


XIII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗАЦИЯ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни влиза в сила на 01.01.2024 г.

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД може да изменя и актуализира настоящата Политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния Уеб сайт: https://bracescourses.com/.

Този сайт използва бисквитки за по-добро сърфиране. Повече за Поверителност на личните данни и използването на бисквитки.

Съгласен съм