Политика за защита на личните данни bracescourses.com

Политика за защита на личните данни bracescourses.com

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.13 И ЧЛ.14 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕС ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ЕООД

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС, Закона за защита на личните данни, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с настоящата Политика „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД ви информира за извършваните от дружеството дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата ви и начина, по който може да ги упражните.

Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, “Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства.

I. Данни за администратора и за контакт с него.

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, наричан по-долу само „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ е юридическо лице, създадено по силата на Закона за лечебните заведения.
„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените от закона, като седалището и адресът на управление на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ са: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори” № 23, ет. 1, каб. № 1 , на който може да изпращате по пощата искания до „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ като администратор на данни или лично да подадете исканията си.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office@bracescourses.com.

II. Данни за контакт с лицето обработващо данните.

С обработващите данните лица може да се свържете на електронен адрес: office@bracescourses.com, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

III. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

1. Администрирането на потребителите на обучителни услуги и кампании, предоставяни от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ и финансово-счетоводната дейност. Категориите лични данни са:

● физическа идентичност – име, ЕГН, физически адрес, телефон и e-mail за кореспонденция, както и за достъп до www.bracescourses.com, за отговаряне на запитвания, мнения и препоръки и за изпращане на информация, свързана с предоставяните образователни услуги и продукти.

● Икономическа идентичност - фирмени данни и номер на банкова сметка за извършване и удостоверяване на финансови разплащания, осчетоводяване и изпълнение на законови задължения и договорни ангажименти със „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“;

2. Администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност - „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ обработва лични данни на основание чл. 6, § 1, б. „в“ и чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата. 

3. Договорни отношения с партньори на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ - осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по сключените договори, кореспонденция и други цели, дефинирани в отделни програми, проекти и фондове, по които или към които „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ кандидатства и/или осъществява дейност. Категориите лични данни са:

● физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, телефон и e-mail за кореспонденция.

● Икономическа идентичност - фирмени данни и номер на банкова сметка за извършване и удостоверяване на финансови разплащания, осчетоводяване и изпълнение на законови задължения и договорни ангажименти със „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“.

4. Вътрешния ред и сигурността - осигуряване на сигурността на служители и посетители на територията на упражняването на дейността на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“, наблюдение на определени места за съхранение на лични данни и места, в които се отчита касова на личност. Категориите лични данни са:

● Физическа идентичност – запис на образи и звук. Записи от охранителни, съхранявани съгласно Закона за частната охранителна дейност за срок от 30 дни на харддискове на територията на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“, след което биват изтривани.

5. Работата на устройства, уебсайтове и приложения, чрез които „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ предоставя услуги – предоставяне на пълната функционалност на уеб сайта www.bracescourses.com. Категориите лични данни са:

● технически данни - IP адреси, MAC адреси и име на устройството, история на посещаваните сайтове, категоризиране на трафика, езикови настройки, използван браузър, вид операционна система;

● аналитични данни

● „бисквитки“ - повече информация за тези технологии е налична в ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

6. Маркетингови цели - Профилиране на потребители и таргетиране на реклами, изпращане на информация, свързана с предоставяните образователни услуги и продукти. Категориите лични данни са:

● физическа идентичност – име, телефон и e-mail за кореспонденция.

● „бисквитки“ - повече информация за тези технологии е налична в ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

Когато „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

IV. Лица, чийто лични данни се обработват от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“:

- ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ/КУРСИСТИ (обаче имаме и участници, които са все още студенти);

- персонал – настоящи или бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаващи се;

- контрагенти или потенциални конрагенти на дружеството и на техни служители.

V. Правни основания за обработване на личните данни:

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ обработва лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

- Законови задължения на дружеството;

- Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

- Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;

- Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

VI. Категории получатели на данни извън „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните. 

Извън описаните случаи, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

● Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МЗ, ИАМО, РЗИ, ДИТ застрахователни дружества, съдилища, Прокуратура, следствени органи и др.);

● Банки и други финансови институции за нуждите на извършвани плащания във връзка с осъществяваната дейност на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“;

● Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

● ПАРТНЬОРИ (тук имаме предвид фирми, които осигуряват материалите и инструментите, необходими за орто леченията)

VII. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

VIII. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

● Право на достъп, включително да получи копие от тях;

● Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

● Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

● Право на ограничение на обработването на личните данни;

● Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

● Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679. 

● Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

Горните права може да упражните чрез отправено конкретно искане до „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ (писмено или по електронен път). Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ предоставя образци на Заявления за достъп до данни, за преносимост на лични данни, за коригиране на лични данни, за заличаване на лични данни, за ограничаване на обработването на лични данни, чието използване има за цел единствено да Ви улесни при упражняване на правата Ви.

IX. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда.

Ако смятате, че са нарушени ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 или до Административен съд – София град с адрес: гр. София, ул.”Георг Вашингтон” №17.

X. Въведени от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ мерки за защита на личните данни.

„СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, Закона за защита на личните данни и във Вътрешни правила за защита на личните данни.

Данните се съхраняват и обработват и в WEB-базираната програмна система в сайта https://bracescourses.com – "Вход", с контрол на достъп чрез потребителско име, парола и двоен фактор на заверка. Сайтът https://bracescourses.com се базира на сървър на СуперХостинг.БГ ООД.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, предприети от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“, може да получите от обработващите личните данни, като отправите въпросите си на адрес: office@bracescourses.com.

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтa, вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм